ARCHIEF

A-B-A

Irritaties registreren

Het is belangrijk om juist ook kleine irritaties te noteren. Ook wanneer het lijkt te gaan om futiliteiten.

Procedure

De ene partner wordt hier 'A' genoemd en de andere 'B'.

Op een vooraf afgesproken moment van de dag vindt het A-B-A gesprek plaats Het is steeds duidelijk wie de verantwoordelijkheid zal nemen voor de start van de gesprekken.Na de start van het A-B-A gesprek mogen geen nieuwe punten aan de lijsten worden toegevoegd. Zonodig kunnen punten die opgeroepen worden door het A-B-A gesprek zelf, genoteerd worden voor het gesprek van de daarop volgende keer.

A-B-A

  • De geen die start (A) beschrijft zijn/haar eerste notitie.
  • B luistert zo goed mogelijk naar de irritatie van A en probeert daarbij in de huid van A te kruipen. B geeft een samenvatting van de woorden van A.
  • A laat merken of de samenvatting wat hem/haar betreft klopt of niet. Zo ja dan is het eerste punt daarmee afgehandeld en gaat A verder met het volgende punt.
  • Zo niet dan herhaalt A zijn/haar oorspronkelijke punt. Als B het verhaal in tweede lezing nog niet goed heeft samengevat dan gaat A toch verder met het volgende punt. Het punt dat niet bevredigend is samengevat kan de volgende dag e.v.t. opnieuw ingebracht worden.
  • A werkt zo alle punten af.
  • Vervolgens wisselen de rollen, B wordt A
N.B. Er wordt niet gediscussieerd over de punten.